THỎA THUẬN SỬ DỤNG TERM OF USE AGREEMENT

Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Sử Dụng này trước khi truy nhập và sử dụng ENIJOBS. Việc truy nhập và sử dụng ENIJOBS sẽ mặc nhiên xác lập việc chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều Khoản Sử dụng này, điều này xác lập một thỏa thuận giữa Công ty (Bên B) và ENIJOBS (Bên A) về sử dụng các dịch vụ (miễn phí hoặc có phí) có trên ENIJOBS tùy từng thời điểm.

Kindly read these Terms carefully before accessing and using our website. Your access and using of our website shall automatically constitue an acceptance and agreement of being bound by these Terms of use, which shall constiute a binding agreement between EMPLOYER (Part B) and ENIJOBS (Part A) about using services (with or without charge) provided on ENIJOBSWebsite from time to time. 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bản thoả thuận này, xin hãy liên lạc với chúng tôi qua email: contact@enijobs.com

If you have any question about this agreement, please contact us via: contact@enijobs.com

Chấp thuận Điều Khoản Sử Dụng:

Acceptance of terms:

Phạm vi công việc: Hoạt động dịch vụ tư vấn và tìm kiếm ứng viên phù hợp cho khách hàng (4.0 Dịch vụ tìm kiếm nhân tài), Đăng tuyển dụng.

Scope of word: Consulting & searching suitable candidates for Client (4.0 Headhunting services); Job Posting Services.

 1. Trách nhiệm/Responsibilities
  • Bên A sẽ cung cấp nguồn cho cả ứng viên chủ động và thụ động và chỉ giới thiệu những ứng viên có khả năng phù hợp theo yêu cầu của Bên B.

Part A will source both active and passive candidates and present only candidates who, in our opinion, are potentially suitable according to Part B’s requirement.

 • Bên A sẽ đảm bảo có sự cho phép của ứng cử viên để thực hiện việc giới thiệu ứng viên cho Bên B.

Part A will ensure that we have the candidate’s permission to present the candidate to Part B

 • Bên A sẽ sắp xếp phỏng vấn với các ứng cử viên lọt vào danh sách được tuyển chọn bởi Bên B thao táo trên trang HRworknet.

Part A will arrange interviews with shortlisted candidates thao táo trên trang HRworknet. 

 • Bên A sẽ hỗ trợ Bên B về các thỏa thuận với ứng viên được chọn như quản lý và đàm phán mức lương, và bất kỳ thông tin liên lạc & phối hợp nào khác cho đến khi bắt đầu công việc. Hoặc để Bên B tự đàm phán với ứng viên và Bên B có trách nhiệm thông báo cho Bên A và gửi Thư mời nhận việc của Ứng Viên trước ngày Ứng Viên đi làm.

Part A will assist in extending Part B’s offer to selected candidate, salary expectation management & negotiation, and any other communications & coordination until the commencement of work. Or Part B will work directly with successful candidate about salary & onboard date and Part B have responsibility to inform Part A and send Offer Letter of successful candidate for Part A before Onboard date.

 • Bên A sẽ tiến hành kiểm tra tham chiếu về ứng cử viên được chọn khi Bên B yêu cầu.

Part A will conduct reference checks on selected candidate whenever requested by Part B.

 1. Phí tuyển dụng/ Placement Fee

2.1 Không áp dụng bất kỳ phí nào cho đến khi ứng viên của HRworknet được chọn và bắt đầu đi làm tại công ty của Bên B.

No placement fee is applicable until a successfully recommendation by Part A and the candidate employed by Part B directly.

2.2 Phí vị trí được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm đã đặt của Mức lương cơ bản hàng tháng.

Placement fee is calculated based on a set percentage of the starting Monthly Basic Salary.

2.3 Cấu trúc chi phí/ Placement fee structure:

Monthly Basic SalaryRatesBaseReplacement Guarantee
Below VND 10 milMin Fee10,000,00060 days/60 ngày
VND 10mil to VND 40mil100%1.2* Gross Salary60 days/60 ngày
VND 40 mil to above150%1.5* Gross Salary60 days/60 ngày
    

*Chi phí này chưa bao gồm 10% thuế VAT theo quy định của pháp luật./ Payment fee need to be added 10% of VAT following to Vietnamese Law.

2.4 Đăng tuyển/ Job Posting

Thông tin sẽ được thảo luận nếu có nhu cầu./ Information will be discussed per request.

 1. Điều khoản bảo hành/ Replacement Guarantee
  • Trong trường hợp các ứng cử viên rời khỏi (trừ dự phòng) trong thời gian bảo lãnh thay thế, Bên A sẽ cung cấp một ứng cử viên thay thế cho cùng một vị trí mà không phải trả thêm phí. Nếu Bên B quyết định không nhận ứng viên thay thế hoặc BÊN A không thể tìm được người thay thế trong vòng 60 ngày sau ngày ứng viên rời khỏi việc làm của Khách hàng, Bên A sẽ hoàn trả 50% phí Bên B đã thanh toán cho BÊN A về ứng viên đó.

In the event of candidate leaves (other than redundancy) during the replacement guarantee period, PartA will provide one replacement candidate for same position at no additional charge. If Part B decides not to get the replacement candidate or Part A is unable to find a replacement within 60 days after the date the candidate leaves Part B’s employment, Part A will refund 50% of the placement fee paid to Part A for the candidate.

3.2 Bảo đảm thay thế chỉ được áp dụng nếu Khách hàng đã thanh toán hóa đơn trước ngày đáo hạn.

The replacement guarantee is only applicable if the Part B has paid the invoice by its due date.

 1. Điều khoản thanh toán/ Terms of Payment
 • Phí vị trí được thanh toán trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày xuất hóa đơn vào ngày bắt đầu làm việc của ứng viên

The placement fee is payable within thirty (30) days from the date of invoice which will be raised on candidate’s commencement date.

 • Bên A có quyền tính lãi suất ở mức 1,5% mỗi tháng đối với các tài khoản quá hạn.

Part A reserves the right to charge an interest at the rate of 1.5% per month on overdue accounts.

 1. Ngoại trừ/ Exclusions
  • Bên A sẽ không chịu trách nhiệm về:/Part A shall not be liable for:
 2. Bất kỳ việc xử lý sai thông tin và tài sản bí mật nào được phân bổ hoặc ủy thác cho ứng viên trong thời gian làm việc./Any mishandling of confidential information and assets allocated or entrusted to the candidate during his/her employment.
 3. Bất kỳ vi phạm hợp đồng lao động nào của ứng viên ngoại trừ ứng viên từ chức trong thời gian bảo lãnh thay thế. (tham khảo 3.1 & 3.2)/ Any breach of employment contract by candidate except candidate’s resignation during replacement guarantee period. (refer to 3.1 & 3.2)
 4. Các điều khoản khác/ Other Terms
  • Phí dịch vụ không phải trả nếu ứng viên đã được trình bày cho Bên B (nộp đơn trực tiếp hoặc bởi một cơ quan khác). Nhưng Bên B phải phản hồi về Ứng Viên đã gửi trong vòng 24 giờ nếu không Bên B sẽ xem Ứng Viên đó như của Bên B. Phí dịch vụ vẫn phải trả cho dù có sự trình bày tiếp theo của ứng viên cho Bên B bởi một cơ quan khác và đơn đăng ký trực tiếp cho Bên B.

The Service Fees are not payable if the candidate had already been presented to the Part B (apply directly or by another agency). But Part B have to give feedback about candidates presented within 24hrs, Or Part B will consider as Part B’s candidate. The Service Fees are still payable notwithstanding the subsequent presentation of the candidate to the Part B by another agency and direct application to the Part B.

 • Nếu Bên B trì hoãn mọi quyết định tuyển dụng và cuối cùng là ứng viên được đề nghị được thuê bởi các công ty và công ty liên quan của Bên B hoặc Bên B trong vòng 12 tháng kể từ ngày xuất trình đầu tiên, Bên A được hưởng phí vị trí như đã nêu trong dòng 2.2.

If Part B defer any hiring decision and eventually the recommended candidate being hired by Part B or Part B’s related companies & subsidiary, within 12 months from the first presentation date, Part A is entitled to the placement fee as stated in line 2.2.

 1. Bảo mật/ Sercurity
  • Bên A có nghĩa vụ giữ bí mật các thông tin về ứng viên mà bên B đã cung cấp, và chỉ được sử
   dụng những thông tin đó để tuyển chọn ứng viên, không được phép sử dụng những thông tin liên quan cho các mục đích khác.

Information related to candidates provided by Party B shall be kept confidential by Party A, and shall only be disclosed for selection of candidates and shall not be allowed to use the information for other purposes.

 • Bên B đảm bảo giữ bí mật mọi thông tin do Bên A cung cấp và chỉ dùng thông tin đó cho mục
  đích thực hiện dịch vụ đã cam kết với Bên A. Bên B chỉ đuợc tiết lộ những thông tin này sau khi có sự cho phép bằng văn bản của Bên A.

Party B shall keep all information provided by Party A confidential and use it solely for the
purpose of performing the services committed to Party A. Party B shall disclose this information only when there is written permission of Party A.

 • Nếu thông tin bị tiết lộ bởi bất kỳ Bên nào mà chưa có sự đồng ý của Bên còn lại, thì Bên tiết lộ sẽ phải chịu trách nhiệm đền bù mọi tổn thất do hành động tiết lộ gây ra cho Bên còn lại.

If any information is disclosed without mutual agreement of both sides, the Party responsible for such actions must compensate losses due to actions caused disclosed.