CV ABB 

Tài liệu bạn cần có thể tải trực tiếp tại

PS: Nếu bạn cần bất cứ sự hỗ trợ nào, vui lòng gửi email đến địa chỉ: 

hello@enijobs.com